Tingimused

Tingimused


Lahtiütlus


See veebisait www.ee.virbac.com on loodud selleks, et esitada üldist teavet VIRBACi (VIRBACi kontserni sidusettevõtja, edaspidi „VIRBAC“ või „VIRBACi kontsern“) toodete kohta, mitte selleks, et anda nõu seoses toitumise, loomade tervise või VIRBACi kasutamisega. Nimetatud toodetega seotud küsimuste korral või lisateabe või nõuannete saamiseks pöörduge otse oma veterinaari või VIRBAC Estonia & Zoovetvaru poole. (Vt tingimusi)
Veebisaidil antakse teavet toodete kohta, mis võivad, kuid ei pruugi olla teatud riigis saadaval; mille valitsuse reguleeriv asutus võib olla heaks kiitnud või millele on antud (või mitte, olenevalt riigi õigusaktidest) eri riikides erinevate näidustuste ja piirangutega müügi- või kasutusluba ning mis võivad olla riikides kättesaadavad erineva kaubamärgi all.

Veebisait ja selle sisu on koostatud aga nii, et see vastaks riigi seadustele ja eeskirjadele. Isegi kui sellele saavad juurdepääsu teised, on veebisait ja selle sisu mõeldud külastamiseks ja kasutamiseks üksnes kohalikele elanikele.

VIRBAC Estonia & Zoovetvaru teeb mõistlikke jõupingutusi, et esitada veebisaidil www.ee.virbac.com täpset ja ajakohast teavet. Arvestades VIRBACi kontserni, täpsemalt VIRBAC Estonia & Zoovetvaru tegevuse ja toodete kiiret arengut, ei anna VIRBAC ega VIRBAC Estonia & Zoovetvaru siiski mingisuguseid garantiisid ega kinnitusi selle täpsuse kohta. Kõik kasutajad nõustuvad sellega, et mis tahes juurdepääs veebisaidile www.ee.virbac.com ja selle sisule või selle kasutamine toimub omal vastutusel. VIRBAC ega ükski veebisaidi www.ee.virbac.com loomise, väljatöötamise ega edastamisega seotud osapool ei vastuta otseste, kaasnevate, tegevusest tulenevate, kaudsete ega karistuslike kahjude eest, mis tulenevad veebisaidile www.ee.virbac.com juurdepääsust, selle kasutamisest või võimetusest seda kasutada, ega mis tahes vigade või puuduste eest selle sisus.
Teavet võidakse ette teatamata muuta. VIRBAC ja VIRBAC Estonia & Zoovetvaru ei vastuta mis tahes muudatustest ja veebisaidil esitatava teabe muutmisest tulenevate tagajärgede ega kahjude või viiruste eest, mis võivad veebisaidi kasutamise tõttu nakatada kasutaja arvutiseadmeid või muud vara.

Veebisaidil on esitatud teave toodete kohta, mis on praegu riigis  kasutamiseks heaks kiidetud ja mille kasutamist võib soovitada ainult spetsialist.

Teade autoriõiguse kohta

Autoriõigus © 2022 , VIRBAC Estonia & Zoovetvaru. Kõik õigused kaitstud.

Kogu veebisaidi kujundus, tekstid, graafika, fotod ning nende valik ja paigutus on VIRBAC Estonia & Zoovetvaru ainuomand (autoriõigus © 2022,VIRBAC Estonia & Zoovetvaru) ja selle teabe loata kasutamine on rangelt keelatud.

VIRBAC Estonia & Zoovetvaru annab teile siinkohal loa kopeerida VIRBAC Estonia & Zoovetvaru riiklikul veebisaidil avaldatud dokumente üksnes oma organisatsiooni siseselt isiklikul ja mitteärilisel otstarbel, tingimusel et dokumentidest tehtud koopiatele jäävad kõik autoriõiguse ja muud siin esitatud omandiõiguse teatised. Siinse dokumendi sisu ei tohi tõlgendada VIRBACi / VIRBAC Estonia & Zoovetvaru autoriõigusest tulenevate litsentside või muude õiguste loovutamisena, välja arvatud juhul, kui see on eespool sõnaselgelt kindlaks määratud.

VIRBAC Estonia & Zoovetvaru riiklikul veebisaidil avaldatud dokumente ei tohi kopeerida muul eesmärgil kui ainult mitteäriliseks isiklikuks otstarbeks, säilitades kõik autoriõiguse või muud omandiõiguse teatised. Seejärel ei tohi neid uuesti kopeerida, reprodutseerida ega muul viisil edasi levitada.
Veebisaidil olevate materjalide kasutamine muul viisil, sealhulgas eespool mainitud eesmärgist erineval otstarbel reprodutseerimine, muutmine, levitamine või uuesti avaldamine VIRBACi eelneva kirjaliku loata, on rangelt keelatud.
VIRBAC võib neid tingimusi muuta, uuendades siinset juriidilist märkust.
 

Teade kaubamärgi kohta

Kõik veebisaidil kuvatud tootenimed, kaubamärgid, logod, domeeninimed, tegelaskujud, loosungid, märgised, teenuse- ja muud märgid olenemata sellest, kas need on trükitud suures kirjas või koos kaubamärgi sümboliga, on VIRBACi kontserni, selle sidusettevõtjate, seotud ettevõtjate, litsentsiandjate või ühisettevõtete partnerite registreeritud või registreerimata kaubamärgid, kui ei ole märgitud teisiti. Nende kaubamärkide või muu materjali kasutamine või väärkasutamine, välja arvatud siin lubatud viisil, on sõnaselgelt keelatud ja sellega võidakse rikkuda autoriõiguse seadust, kaubamärgiseadust, kirjalikku ja suulist laimu käsitlevaid seadusi, eraelu puutumatust ja reklaami käsitlevaid seadusi ning teabeedastusega seotud eeskirju ja seadusi.
Ühtegi siin sisalduvat tingimust ei tõlgendata kaudselt, varasemale käitumisele viidates ega muul viisil mis tahes litsentsi või muu õiguse andmisena VIRBACi kontserni või kolmanda isiku patendi või kaubamärgi alusel.

Reprodutseerimisõigus ja konfidentsiaalsus

Kui VIRBAC Estonia & Zoovetvaru avaldatud dokumentidega tutvunud isik peaks esitama vastuseks teavet, muu hulgas tagasisidet, näiteks küsimusi, kommentaare, ettepanekuid vms seoses VIRBAC Estonia & Zoovetvaru dokumendi sisuga, ei peeta sellist teavet konfidentsiaalseks ning VIRBAC Estonia & Zoovetvaru ei ole selle teabega seoses mis tahes kohustusi ja tal on õigus seda piiranguteta reprodutseerida, kasutada, avaldada ja teistele levitada. VIRBAC XXX võib vabalt kasutada sellises teabes sisalduvaid ideid, kontseptsioone, oskusteavet või võtteid mis tahes eesmärkidel, muu hulgas toodete arendamiseks, tootmiseks ja turustamiseks.

Lingid

See veebisait, mis on mõeldud kohalikele  elanikele, võib sisaldada viiteid teistele veebisaitidele, muu hulgas VIRBACi teistes riikides asuvate sidusettevõtjate veebisaitidele. VIRBAC Estonia & Zoovetvaru ei saa võtta vastutust teabe eest, mis on esitatud kolmandate isikute veebisaitidel, mille üle tal puudub otsene kontroll.
Teatud siinsel veebisaidil esitatud lingid suunavad teid ressursside juurde, mis asuvad serverites, mida haldavad kolmandad isikud, kelle üle VIRBACil / VIRBAC Estonia & Zoovetvaru puudub kontroll. Seega esitab VIRBAC Estonia & Zoovetvaru need lingid ainult mugavuse huvides ega kinnita sellistes serverites leiduva teabe täpsust või muid aspekte ning samuti ei võta ta vastutust selliste veebisaitide eest. Linkide lisamine ei tähenda seda, et VIRBAC toetab kolmanda isiku veebisaiti või tema tooteid või teenuseid.
Lingid siinsele veebisaidile võivad suunata üksnes avalehele. Süvalingid ja raamid ei ole VIRBACi eelneva nõusolekuta lubatud.

Isikuandmete kaitse teatis

Kui külastate ja kasutate meie veebisaiti, nõustute oma isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamisega, nagu on kirjeldatud [isikuandmete kaitse põhimõtetes] .
Isikuandmeid, mida saab kasutada teie tuvastamiseks, näiteks nimi, sünniaeg, e-posti aadress või postiaadress, mis on esitatud vabatahtlikult, säilitatakse turvaliselt ja need on mõeldud üksnes VIRBACi kontserni siseseks kasutamiseks. Neid ei müüda, jagata ega levitata muul viisil kolmandatele isikutele väljaspool VIRBACi kontserni.
Selleks et tagada VIRBAC Estonia & Zoovetvaru internetis kogutud isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus, kasutab VIRBAC Estonia & Zoovetvaru turvalisi andmevõrke. Kuigi VIRBAC Estonia & Zoovetvaru ei saa tagada, et nimetatud teabe kaotsiminek, väärkasutamine või muutmine on välistatud, teeb VIRBAC Estonia & Zoovetvaru kõik endast oleneva, et võtta tehnilisi ja korralduslikke kaitsemeetmeid, millega ennetada teabe kaotsiminekut, väärkasutamist või muutmist.
Juurdepääsuõigus

Teil on õigus tutvuda isikut tuvastava teabega, seda ajakohastada või nõuda selle kustutamist. Lisateavet selle kohta, kuidas oma õigusi kasutada, leiate meie isikuandmete kaitse põhimõtetest.
▪                  Avaldaja
Äriühing VIRBAC, Prantsusmaa seaduste alusel asutatud äriühing, mille registrijärgne asukoht on 1ère avenue 2065 M - L.I.D. 06516 CARROS, PRANTSUSMAA, registrikood 417 350 311 RCS Grasse. Tel + 33 492 087 100. Faks + 33 492 087 165
ja
kohalik müügiesindaja
  
▪                  Veebimajutus:
Aptum France, 291 r Albert Caquot, 06560 VALBONNE. RCS Antibes 749 865 820. Tel: +33 805 210 280