Isikuandmete kaitse põhimõtted

Sissejuhatus

Virbac võib oma tegevuse käigus töödelda kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega teie isikuandmeid. Virbaci kohustus on kaitsta teie isikuandmeid. Siinsetes isikuandmete kaitse põhimõtetes ning meie veebisaidi kasutustingimustes ja muudes viidatud dokumentides määratakse kindlaks, mis liiki isikuandmeid me kogume, kuidas me seda teavet kogume ja töötleme, kellega seda jagame seoses meie pakutavate teenustega ning millised on sellega seoses teie õigused ja võimalused.

Siinsetes isikuandmete kaitse põhimõtetes antakse teile teavet selle kohta, kuidas Virbac töötleb teie andmeid.

Isikuandmete kaitse põhimõtteid, mis on kättesaadavad eelkõige sel veebisaidil, ajakohastatakse regulaarselt, et võtta arvesse seadusandlikke ja regulatiivseid muudatusi ning muutusi Virbaci organisatsioonis või andmete töötlemises. Meie veebisait võib sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele/sisule/teenustele, mis ei kuulu Virbacile ega ole meie kontrolli all. Virbac ei vastuta selle eest, kuidas need veebisaidid toimivad või kuidas teie isikuandmeid töödeldakse, mistõttu soovitame teil hoolikalt tutvuda nende kolmandate isikute veebisaitide privaatsuspõhimõtete ja tingimustega.

Isikuandmete kaitse põhimõtteid täiendatakse:

–        konkreetse teabega selle kohta, kuidas me töötleme teie isikuandmeid, mis tehakse teile kättesaadavaks esimesel võimalusel ja andmete otsese kogumise korral nende kogumise ajal;

–        küpsiste kasutamise põhimõtetega, mis on samuti sellel veebisaidil kättesaadavad.

Isikuandmete kaitse põhimõtteid ajakohastati viimati 6. novembril 2018.

I. Kes me oleme?

Vastutava töötlejana tegutsedes vastutab Virbac isikuandmete eest, mille olete meile esitanud.

Virbac hõlmab äriühingut Virbac S.A. (Prantsusmaa äriühing registrikoodiga 417350311) ja tema tütarettevõtjaid/sidusettevõtjaid (edaspidi ühiselt: Virbac või meie).

Meie tütarettevõtjate kohta leiate teavet [siit].

Selleks et järgida kohaldatavaid andmekaitsealaseid õigusakte (eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärust (EL) 2016/679), töötleb teie andmeid Virbaci sidus- või tütarettevõtja, kellele olete andnud vastava korralduse või kes osutab teile teenuseid või suhtleb teiega. Iga sellist üksust peetakse teie isikuandmete iseseisvaks vastutavaks töötlejaks. Isikuandmete kaitse põhimõtteid kohaldatakse kõigile nimetatud üksustele.

II. Mis on meie kohustused?

Oleme kohustatud tagama sellise isiku, kelle andmeid me töötleme (edaspidi: andmesubjekt), isikuandmete ja mis tahes muude töödeldavate isikuandmete kaitse kõrgeimal võimalikul tasemel.

Oleme alati kohustatud isikuandmete töötlemisel järgima kohaldatavaid eeskirju. Seega kohustume järgima järgmisi põhimõtteid:

–        töötleme teie isikuandmeid seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil;

–        kogume teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ega töötle neid viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;

–        tagame, et töödeldavad isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;

–        teeme endast parima tagamaks, et töödeldavad isikuandmed on täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud. Astume kõik mõistlikud sammud, et tagada viivitamata selliste isikuandmete, mis on nende töötlemise eesmärki arvestades ebaõiged, kustutamine või parandamine;

–        säilitame teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab teid tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks neid töödeldakse;

–        töötleme isikuandmeid viisil, mis tagab nende nõuetekohase turvalisuse.

See kohustus kajastub alljärgnevas:

–        austame teie eraelu puutumatust ja õigusi;

–        tagame, et teie isikuandmete kaitse on meie jaoks keskse tähtsusega küsimus;

–        arvestame iga uue töötlemistoimingu juures andmekaitse põhimõtteid, et tagada lõimprivaatsus;

–        me ei kasuta teie isikuandmeid eesmärkidel, millele me ei ole teie tähelepanu juhtinud;

–        me ei arva, et teie andmeid tuleks säilitada püsivalt;

–        me ei jaga ega müü teie andmeid;

–        oleme pühendunud teie isikuandmete kaitsmisele. Seetõttu teeme koostööd ainult usaldusväärsete partneritega;

–        austame teie kui andmesubjekti ja isiku õigusi ning teeme endast kõik, et täita teie taotlus, kui see on võimalik;

–        saadame teile turundusteateid ainult juhul, kui olete seda taotlenud või kui pakume samalaadseid tooteid või teenuseid ning oleme saanud teie elektroonilised kontaktandmed kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ. Võite igal ajal meelt muuta ja esitada turundusteadete saatmisele vastuväite, kasutades selleks väga lihtsat protsessi.

III. Milliseid isikuandmeid me kogume?

Palun arvestage, et isikuandmed hõlmavad igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta, näiteks e-posti aadressi, ees- ja perekonnanime, IP-aadressi jne.

Kogume teie isikuandmeid selle veebisaidi kaudu ja muude vahenditega. Mõnel juhul kogume teilt isikuandmeid otse. Teistel juhtudel edastab teie isikuandmed meile kolmas isik.

Virbac tagab, et ta kogub ja töötleb üksnes isikuandmeid, mis on rangelt vajalikud eesmärgil, mil neid töödeldakse. Iga kord, kui teie isikuandmeid töötleme, teavitatakse teid esimesel võimalusel töödeldavate isikuandmete kategooriatest.

Kogume näiteks järgmisi isikuandmeid:

–        tuvastamist võimaldavad ja kontaktandmed, näiteks teie ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, perekonnaseis, IP-aadress jne;

–        kandideerimise andmed, nagu teie elulookirjeldus, diplomid, töökogemus ja oskused, näiteks juhul, kui kandideerite tööle Virbacisse või mõnda tema tütarettevõtjatest;

–        teie pilt, kui te jääte mõne sellise turvakaamera videole, mis on turvalisuse eesmärgil meie hoonete lähedusse paigaldatud;

–        teave teie lemmiklooma kohta, näiteks tema haiguslugu, kombed ja omandiline kuuluvus, eelkõige seoses andmete töötlemisega teadusuuringute jaoks;

–        äriteave, muu hulgas teave, mis on esitatud teie või teie organisatsiooni ja Virbaci vahelise lepingulise või kliendisuhte käigus või mille teie olete või teie organisatsioon on esitanud muul viisil vabatahtlikult;

–        ametialased andmed, nagu ametinimetus ja oskused, et saaksime hallata oma tarnijaid ja teenuseosutajaid;

–        finants- ja makseandmed, muu hulgas teie pangakonto ja muud andmed, mis on vajalikud maksete töötlemiseks ja pettuste ennetamiseks, sealhulgas krediit- ja deebetkaartide numbrid, turvakoodid ja muud seonduvad andmed arve esitamiseks.

 

Kui te esitate meile teiste inimeste isikuandmeid, kinnitate, et olete volitatud seda tegema ja lubama meil kasutada teavet kooskõlas siinsete isikuandmete kaitse põhimõtetega.

IV. Mis eesmärkidel teie isikuandmeid töödeldakse?

Virbaci andmetöötlustoimingutel on selge seaduslik ja kindlaks määratud eesmärk.

Teie andmeid töödeldakse teie teenindamiseks. Näiteks kasutame teie isikuandmeid selleks, et

–        tegeleda äritegevusega;

–        hallata teadusuuringuid, millesse otsustate oma looma kaasata;

–        töödelda isikuandmeid teie avalduse läbivaatamisel, kui kandideerite meile tööle;

–        pakkuda tooteid ja teenuseid, mille meilt ostate, ning töödelda, viia lõpule ja täita soovitud tehinguid;

–        pakkuda klienditeenindust ning vastata teie taotlustele või päringutele ja suhelda teiega;

–        korraldada mänge ja võistlusi; sel juhul peame töötlema teie isikuandmeid, et hallata teie osalust nendes;

–        kohandada oma turundus- ja lojaalsusprogramme ning kampaaniaid;

–        saata teile uudiskirju, artikleid, hoiatusi, teateid, kutseid ja muud teavet toodete, tootemarkide ja loomade tervisega seotud teemade kohta;

–        töödelda teie isikuandmeid tarnijate ja teenuseosutajate haldamiseks (juhul kui olete meie tarnija või teenuseosutaja);

–        hallata meie suhteid teiega, näiteks kui olete potentsiaalne klient või meie veebisaidi kasutaja; samuti võime töödelda profiili- ja kasutusandmeid, muu hulgas Virbaci veebisaitide või parooliga kaitstud platvormide või teenuste paroole, teie eelistusi turundusteabe saamisel ja suhtlemisel ning teavet selle kohta, kuidas kasutate meie veebisaiti (veebisaite), sealhulgas teenuseid, mida vaatasite või otsisite, lehekülje reageerimisaegu, allalaadimisel tekkinud vigu, külastuste pikkust ja lehekülje interaktsiooniteavet (nt kerimine, klõpsamised ja hiirekursori liikumine). Küpsiste või samalaadse tehnoloogia kasutamise kohta saate lisateavet meie küpsiste kasutamise põhimõtetest [küpsiste kasutamise põhimõtted].

 

Teave teiste inimeste kohta: kui te esitate meile teavet mis tahes muu isiku kohta peale iseenda, näiteks oma töötajate, vastaspoolte, nõustajate või tarnijate kohta, peate tagama, et nad saavad aru, kuidas nende teavet kasutatakse, ja on andnud teile loa, et saaksite avaldada meile selle teabe ning lubada meil ja meie välistel teenuseosutajatel seda kasutada.

Töötlemise eesmärk edastatakse teile iga andmetöötlustoimingu korral eraldi.

V. Kuidas me tagame töötlemistoimingute seaduslikkuse?

Tagame teie isikuandmete töötlemisel alati, et see põhineb õiguslikul alusel (st andmeid töödeldakse lepingu täitmiseks või meil on teie nõusolek vms). Õigusliku aluse olemasolu tähendab seda, et töötlemine toimub rangelt isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete piires ja seda peetakse seega õiguspäraseks.

Töötleme teie isikuandmeid alati kooskõlas järgmiste õiguslike alustega.

–        Kui te sõlmite meiega lepingu ja me peame selle täitmiseks töötlema teie isikuandmeid, on õiguslik alus selle lepingu täitmine. Näiteks võib see olla nii juhul, kui te ostate meie toote ja me peame töötlema teie isikuandmeid tellimuse, kohaletoimetamise ja/või makse haldamiseks.

–        Kui töötlemine on vajalik, et võtta teie taotlusel meetmeid enne lepingu sõlmimist, on töötlemise õiguslik alus nimetatud meetmete võtmine. Näiteks on see nii juhul, kui esitate tööle kandideerimise avalduse, mistõttu peame tutvuma teie elulookirjeldusega, et teha otsus teie avalduse kohta.

–        Kui te annate nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil, on töötlemine õigustatud teie nõusoleku alusel. See võib olla nii, kui töötleme teie isikuandmeid teadusuuringute läbiviimiseks. Kui me kasutame töötlemise õigusliku alusena nõusolekut, on teil õigus see igal ajal tagasi võtta.

–        Kui isikuandmete töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õigustatud huvi korral (välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta teie isikuandmeid, eriti juhul, kui olete laps), on õiguslik alus nimetatud õigustatud huvi. Näiteks võib teie isikuandmete töötlemist otseturunduse eesmärgil lugeda õigustatud huvist lähtuvaks, kuigi otseturunduse puhul võib olenevalt asjaoludest olla vajalik ka teie nõusoleku küsimine.

–        Samuti võime töödelda teie isikuandmeid kooskõlas mis tahes muu õigusliku alusega, mida on nimetatud kohaldatavas õigusaktis või eeskirjas. Selleks et saada selle teema kohta lisateavet, võite tutvuda isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõikega 1, kus on loetletud kõik võimalikud õiguslikud alused.

Õiguslik alus edastatakse teile iga andmetöötlustoimingu korral eraldi.

VI. Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Virbac säilitab teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik nende töötlemise eesmärkide täimiseks ja on lubatud kohaldatavate õigusaktidega. Seetõttu sõltub isikuandmete säilitamisaeg töötlemise eesmärgist.

Teie andmete säilitamisaja kindlaksmääramiseks kasutame ka järgmisi kriteeriume:

–        küpsiste kasutamise korral määrame küpsiste eluea kindlaks piirangute kohaselt, mille on kehtestanud riiklik pädev järelevalveasutus (näiteks Prantsusmaal on see ajavahemik 13 kuud);

–        kui säilitame teie isikuandmeid oma õiguslike või regulatiivsete kohustuste täitmiseks ja õiguste kasutamiseks, siis teeme seda teatud ajavahemiku jooksul, kui see on täpsustatud viidatud õigusaktis (näiteks aegumistähtaeg või juriidiliste andmete säilitamisaeg).

Teavitame teid säilitamisajast iga juhtumi korral eraldi.

VII. Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele?

Teie isikuandmetele saavad juurdepääsu Virbaci ja mõnel juhul tema tütarettevõtjate heaks töötavad volitatud isikud. Teeme kõik endast oleneva tagamaks, et selliste isikute arv jääb võimalikult väikeseks ning säilib teie andmete konfidentsiaalsus ja turvalisus.

Muud kolmandast isikust vastuvõtjad, näiteks meie usaldusväärsed teenuseosutajad, kes toetavad meie äritegevust, võivad olenevalt töötlemistoimingust samuti andmeid saada. Kasutame usaldusväärseid teenuseosutajaid, kes teevad teatud toiminguid meie nimel.

Sellega seoses edastame oma usaldusväärsetele teenuseosutajatele üksnes teavet, mida nad vajavad teenuse osutamiseks, ja palume neil teie isikuandmeid muul eesmärgil mitte kasutada. Anname endast alati parima tagamaks, et usaldusväärsed teenuseosutajad, kellega koostööd teeme, säilitavad teie andmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse. Kui meie suhe usaldusväärse teenuseosutajaga jõuab lõpule, veendume ka selles, et ta kustutab viivitamata teie andmed.

Valime oma usaldusväärseid teenuseosutajaid väga hoolikalt, veendudes, et nad pakuvad piisavaid tagatisi, eelkõige seoses eksperditeadmiste, usaldusväärsuse ja ressurssidega, et võtta tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis vastavad kohaldatavate õigusaktide nõuetele, muu hulgas seoses töötlemise turvalisusega. Sellega seoses hoolitseme selle eest, et meie usaldusväärsed teenuseosutajad töötlevad isikuandmeid ainult meie dokumenteeritud juhiste alusel. Samuti tagame, et nende töötajad on kohustunud järgima konfidentsiaalsusnõudeid või neile on seadusega pandud asjakohane konfidentsiaalsuskohustus.

Võime paluda oma usaldusväärsetel teenuseosutajatel osutada teenuseid, mille puhul on vajalik teie isikuandmete töötlemine, näiteks järgmistel eesmärkidel:

–        meie veebisaidi majutamine;

–        meie andmete säilitamine;

–        meie seadmete/tarkvara hooldamine;

–        meie töötajaile kättesaadavaks tehtud rakenduste ja koostöövahendite kasutamine.

Iga kord, kui töötleme teie isikuandmeid, teavitame teid sellest, kes on meie usaldusväärsed teenuseosutajad ja milline on nende ülesanne.

Samuti võib juhtuda, et peame teie isikuandmeid avaldama või jagama, et täita seadusest tulenevat kohustust, jõustada või rakendada meie kasutus-, müügi- või muid tingimusi, millega olete nõustunud, või kaitsta Virbaci, tema klientide ja töötajate õigusi, ohutust või vara.

Näiteks võime jagada teie teavet ka:

–        õiguskaitseorganitele ja reguleerivatele asutustele või muudele pädevatele asutustele kooskõlas õigusnõuete või hea tavaga;

–        hädaolukordades asjakohastele isikutele, eelkõige selleks, et kaitsta meie klientide, töötajate ja organisatsioonide tervist ja ohutust;

–        teie äriühingule või organisatsioonile, kes on loonud meiega ärisuhte;

–        taustakontrolli teenusepakkujatele, et täita juriidilisi kohustusi, mis on seotud kuritegevuse ennetamise või selle eest kaitsmise, rahapesu tõkestamise, sanktsioonide kontrollimise ja muude nõutud kontrollidega;

–        reklaamivõrgustikele ja analüütikateenuste pakkujatele, et toetada ja kuvada meie veebisaidil, rakendustes ja muudes sotsiaalmeediakanalites reklaame;

–        kolmandatele isikutele meie äritegevuse mis tahes osa omandamise või üleandmise korral või seoses äriühingu ümberkorraldamisega;

–        muudele esindajatele, kui teie nimi on ürituse osalejate nimekirjas ja olete meile öelnud, et kavatsete osaleda.

VIII. Kus me teie andmeid säilitame?

Virbac, tema tütarettevõtjad ja usaldusväärsed teenuseosutajad säilitavad teie andmeid Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Sõltuvalt töötlemistoimingust võidakse aga teie andmeid edastada ka meie usaldusväärsetele teenuseosutajatele ja/või tütarettevõtjatele väljaspool EMPd asuvas riigis.

Andmete edastamisel EMPst väljapoole tagame, et andmeid edastatakse turvalisel viisil ja kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega. Kui riigis, kuhu andmeid edastatakse, ei ole ELiga võrreldavat kaitse taset, kasutame „asjakohaseid või sobivaid kaitsemeetmeid“.

Nimetatud asjakohased või sobivad kaitsemeetmed on vahend, millega kompenseerida puudulikku andmekaitset. Asjakohased kaitsemeetmed võivad kujutada endast eelkõige Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud standardsete andmekaitseklauslite kasutamist.

Igal juhul on tegemist lepingu sõlmimisega teie isikuandmeid saava üksusega, et tagada andmekaitsealaste nõuete järgimine ja teile kui andmesubjektile õigused, mis kaasnevad Euroopa Liidus isikuandmete töötlemisega, muu hulgas andmesubjekti kohtulikult kaitstavate õiguste ja tõhusate õiguskaitsevahendite kättesaadavus, sealhulgas tõhusa haldus- või õiguskaitse saamiseks ja hüvitise nõudmiseks liidus või kolmandas riigis. Need on seotud eelkõige isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete ning lõimitud ja vaikimisi andmekaitse põhimõtete järgimisega.

Asjakohasel juhul teavitame teid iga kord eraldi oma kavatsusest edastada teie isikuandmed kolmandasse riiki ja Euroopa Komisjoni langetatud piisava kaitse otsusest või selle puudumisest ning vajaduse korral viitame asjakohastele või sobivatele kaitsemeetmetele või nende koopia saamise viisile või kohale, kus need on tehtud kättesaadavaks.

 

IX. Millised on teie kui andmesubjekti õigused ja kuidas saate neid kasutada?

Kui andmekaitsealaste õigusaktide või eeskirjadega on nii ette nähtud, näiteks juhul, kui teie isikuandmeid töötleb meie ELis või teistes sarnaste eeskirjadega jurisdiktsioonides asuv sidusettevõtja, on teil oma andmetega seoses teatud õigused. Nende õiguste kättesaadavust ja kasutusviise on kirjeldatud üksikasjalikumalt allpool. Osa nendest õigustest kohaldatakse üksnes teatud asjaoludel.

Olenevalt töötlemistoimingust on teil õigus

–        saada meilt kinnitus selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse (juurdepääsuõigus). Isikuandmete töötlemise korral võite oma andmetega tutvuda ja saada teavet nende töötlemise eesmärgi, asjaomaste isikuandmete kategooriate vms kohta;

–        nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist (õigus andmete parandamisele);

–        nõuda isikuandmete kustutamist, tingimusel et kohaldatakse selle õiguse aluseks olevat põhjust (õigus andmete kustutamisele);

–        piirata andmete töötlemist, kui kohaldatakse selle õiguse aluseks olevat põhjust (õigus isikuandmete töötlemise piiramisele);

–        saada oma isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning edastada need teisele vastutavale töötlejale meiepoolse takistuseta (õigus andmeid üle kanda);

–        esitada vastuväide, näiteks võite keelata meil kasutada teie isikuandmeid otseturunduseks;

–        esitada suunised teie isikuandmete töötlemiseks pärast teie surma.

Otseturundus: nagu eespool märgitud, on teil õigus esitada otseturundusele vastuväide ja sellest igal ajal loobuda. Teie nõusoleku, õigustatud huvi või lepingulise aluse põhjal võime kasutada teavet, mille esitate meile meie veebisaidil või muul viisil, otseturunduse eesmärgil, et saata e-kirju, uudiskirju ja muid sõnumeid, et hoida teid kursis äritegevuse arengu, turuülevaadete ja meie teenustega, muu hulgas sündmustega, mis võivad teid meie arvates huvitada. Selleks et kasutada oma õigust loobuda otseturundusest, võite muuta turundusega seotud eelistusi oma veebikonto seadete leheküljel, klõpsata teile saadetud turunduskirjade lõpus olevat tellimusest loobumise linki või võtta ühendust andmekaitseametnikuga.

Kui soovite kasutada või arutada mõnd nimetatud õigust, võtke meiega ühendust, täites selle [TAOTLUSE VORMI][1].

Selleks et saaksime teie taotlust rahuldavalt töödelda, peate mis tahes viisil tõendama oma isikusamasust. Kui meil on kahtlusi, võime küsida lisateavet, eelkõige võime paluda teil saata oma ID-kaardi koopia, mille olete allkirjastanud.

Anname endast kõik, et vastata teie taotlustele rahuldavalt. Igal juhul vastame teile ühe kuu jooksul, kuigi meie vastamise aeg võib sõltuvalt taotluste keerukusest ja arvust pikeneda veel kahe kuu võrra.

Kui te ei ole mis tahes põhjusel meie vastusega rahul, võite esitada kaebuse andmekaitse järelevalveasutusele, eelkõige Euroopa Liidu liikmesriigis, kus te alaliselt elate, kus meie asume või kus toimus väidetav andmekaitsealaste õigusaktide rikkumine. Prantsusmaal saate esitada kaebuse CNILile (Commission Nationale de l’informatique et des Libertés).

X. Millist teavet me teile esitame?

Iga kord, kui Virbac töötleb teie isikuandmeid, teavitab ta teid sellest, edastades teile

–        vastutava töötleja (st üksus, kes määrab kindlaks teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid) ning asjakohasel juhul tema esindaja nime ja kontaktandmed;

–        meie andmekaitseametniku kontaktandmed;

–        isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õigusliku aluse;

–        asjakohasel juhul Virbaci või kolmanda isiku õigustatud huvi;

–        isikuandmete vastuvõtjad või vajaduse korral nende kategooriad;

–        vajaduse korral asjaolu, et Virbac kavatseb edastada teie isikuandmed kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile, ning samuti teabe Euroopa Komisjoni langetatud piisava kaitse otsuse või selle puudumise kohta või vajaduse korral viite asjakohastele või sobivatele kaitsemeetmetele või nende koopia saamise viisile või kohale, kus need on tehtud kättesaadavaks.

–        isikuandmete säilitamisaja või, kui see ei ole võimalik, kriteeriumid, mille alusel see aeg kindlaks määratakse;

–        teabe selle kohta, et teil on õigus taotleda Virbacilt juurdepääsu oma isikuandmetele, nõuda nende parandamist või kustutamist või töötlemise piiramist, esitada vastuväide nende töötlemisele ning taotleda nende ülekandmist;

–        asjakohasel juhul teabe teie õiguse kohta võtta igal ajal tagasi antud nõusolek, ilma et see mõjutaks enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmete töötlemise õiguspärasust;

–        teabe õiguse kohta esitada järelevalveasutusele kaebus;

–        teabe selle kohta, kas isikuandmete esitamine on nõutav seaduse või lepingu alusel või see on vajalik lepingu sõlmimiseks ja kas te olete kohustatud esitama isikuandmeid, ning samuti teabe selle kohta, millised on nende andmete esitamata jätmise võimalikud tagajärjed;

–        teabe automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalüüsi tegemise kohta ning vähemalt nimetatud juhtudel sisulise teabe kasutatava loogika ja selle kohta, milline on sellise töötlemise tähtsus ja millised on prognoositavad tagajärjed teie jaoks;

–        asjaomaste isikuandmete kategooria, allika ning asjakohasel juhul teabe selle kohta, kas need pärinevad avalikult kättesaadavatest allikatest, kui andmeid ei saadud otse teilt.

See teave tehakse teile kättesaadavaks esimesel võimalusel ja andmete otsese kogumise korral nende kogumise ajal.

XI. Kuidas tagatakse turvalisus?

Teie isikuandmete kaitse on Virbaci jaoks väga oluline ja me võtame kõik sellega seotud mõistlikud meetmed. Nõuame sama meie partneritelt, kes haldavad teie andmeid meie nimel.

Teeme pidevalt kõik endast oleneva, et kaitsta teie isikuandmeid. Kui oleme teie andmed kätte saanud, kohaldame rangeid toiminguid ja meetmeid (nii tehnilisi kui ka korralduslikke), et ennetada volitamata juurdepääsu. Kuna andmete edastamine interneti kaudu ei ole täielikult turvaline, ei saa me tagada meie veebisaidile edastatavate andmete turvalisust. Seetõttu edastate andmed oma riisikol.

XII. Küpsised

Kasutame teie brauseri tuvastamiseks küpsiseid. Kui külastate meie veebisaiti, koguvad ja salvestavad need teavet selle kohta, kuidas te veebisaiti kasutate, ning võimaldavad meil pakkuda teile sirvimisel paremat teenust ja kogemust ning kasutada seda teavet analüüsimiseks.

Selle tehnoloogia abil kogutud isikuandmeid kasutatakse ka teie seansi haldamiseks.

Nagu on märgitud siinsete isikuandmete kaitse põhimõtete V jaos, määrame küpsiste eluea kindlaks piirangute kohaselt, mille on kehtestanud riiklik pädev järelevalveasutus (näiteks Prantsusmaal on see ajavahemik 13 kuud).

Lisateavet küpsiste ja nende kasutamise kohta leiate meie [küpsiste kasutamise põhimõtetest]. 

XIII. Lingid kolmandate isikute veebisaitidele

Meie veebisait, uudiskirjad, e-posti teel saadetud ja muud teated võivad aeg-ajalt sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele. Isikuandmetele, mille esitate nende veebisaitide kaudu, ei kohaldata siinseid isikuandmete kaitse põhimõtteid ning me ei vastuta selle eest, kui teie isikuandmeid töötlevad need veebisaidid. 

Kui te külastate lingi kaudu mõnda teist veebisaiti, arvestage, et nendel veebisaitidel on oma privaatsusteated, kus määratakse kindlaks, kuidas teie teavet kogutakse ja töödeldakse, kui külastate neid veebisaite.

XIV. Lapsed

Me ei kogu teadlikult laste ega teiste alla 16-aastaste isikute teavet. Kui te olete noorem kui 16-aastane, ei tohi te meile isikuandmeid esitada. 

XV. Isikuandmete kaitse põhimõtete muudatused

Siinseid isikuandmete kaitse põhimõtteid võidakse aeg-ajalt muuta. 

Kui me teeme isikuandmete kaitse põhimõtetes olulisi muudatusi (kogutavas teabes ning selles, kuidas või miks seda kasutame), toome need muudatused välja teate alguses ja esitame mõistliku aja jooksul pärast muudatuse tegemist silmatorkava lingi sellele leheküljele. 

 


Esitada link taotluse vormile või asendada see järgmise tekstiga: „Palun võtke meiega ühendust: turundusteenuste valdkonna e-posti aadress“. Kohustuslik

 

Application form for the exercise of individual rights